Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Curs 2023/2024  

Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs
Matèries
Ciències Bàsiques
Eines d'Enginyeria
Ciéncies Aplicades a l'Enginyeria
Tecnologies Básiques
Enginyeria del Transport
Enginyeria del Cicle de l'Aigua
Anàlisi i Tecnologia d'Estructures
Enginyeria del Terreny

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.


CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
2500100Física 6Sense docència
2500101Matemàtiques 6Sense docència
2500102Química de materials 6Sense docència
2500103Economia, empresa i legislació 6Sense docència
2500104Geometria mètrica i sistemes de representació 6Sense docència
2500105Àlgebra i geometria 6Sense docència
2500106Geologia 6Sense docència
2500107Mecànica racional 6Sense docència
2500108Càlcul 6Sense docència
2500109Materials de construcció 6Sense docència
Segon curs
2500110Geometria diferencial i càlcul vectorial 6Sense docència
2500111Urbanisme 6Sense docència
2500112Resistència de materials i estructures 6Sense docència
2500113Probabilitat i estadística 6Sense docència
2500114Mobilitat i xarxes de transport 6Sense docència
2500115Models matemàtics de la física 6Sense docència
2500116Hidràulica i hidrologia 6Sense docència
2500117Geomàtica i geoinformació 6Sense docència
2500118Enginyeria ambiental 6Sense docència
2500119Tècniques de comunicació 6Sense docència
Tercer curs
2500120Mecànica de sòls 6Sense docència
2500121Modelització numèrica 6Sense docència
2500122Anàlisi d'estructures 6Sense docència
2500123Tecnologia d'estructures I 6Sense docència
2500124Hidrologia i obres hidràuliques 6Sense docència
2500125Camins i ferrocarrils 6Sense docència
2500126Tecnologia d'estructures II 6Sense docència
2500127Enginyeria marítima i portuària 6Sense docència
2500128Enginyeria geotècnica i geològica 6Sense docència
2500129Procediments de construcció i electrotècnia 6Sense docència