Màster en Enginyeria Ambiental

Curs 2022/2023  

Primer curs Segon curs
Q1 Q2 Q1 Q1 i Q2 Q1 i Q2
Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures obligatòries Assignatures optatives Treball de fi de màster
30 ECTS 30 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 30 ECTS
70 ECTS
120 ECTS

* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.

CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableDocència en anglèsObservacions
Assignatures obligatòries
Primer curs
250653Clima i canvi climàtic 5Q1Baldasano Recio, Jose M.
250654Introducció a la biotecnologia ambiental 5Q1Lopez Martinez, Margarita
250655Sistemes ambientals 5Q1Puigagut Juarez, Jaume
250660Caracterització, gestió i tractament de la contaminació atmosfèrica 5Q1Gonçalves Ageitos, Maria
250661Economia, legislació i política ambiental 5Q1Alfranca Burriel, Oscar
250673Caracterització, gestió i tractament de residus 5Q1Marti Gregorio, Vicenç
250462Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat (MECCP) 5Q2Puig Damians, Ivan
250656Processos geoquímics 5Q2Casanova Hormaechea, Ignacio
250658Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de sòls i aigües subterrànies 5Q2Sanchez Vila, Francisco Javier
250662Sistemes i eines de gestió ambiental 5Q2Lopez Grimau, Victor
250672Modelització de sistemes ambientals 5Q2Baldasano Recio, Jose M.
250680Energia i medi ambient 5Q2Llorca Pique, Jordi
Assignatures obligatòries
Segon curs
250659Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de les aigües 5Q1Gullon Santos, Martin
250663Gestió de projectes ambientals 5Q1Pardo Bosch, Francesc
Assignatures optatives
250665Contaminació acústica 5Sense docència
250666Aigües d'abastament 5Q1Garcia Serrano, Joan
250674Contaminants orgànics en ecosistemes aquàtics i el seu risc ambiental 5Q1Sanchez Vila, Francisco Javier
250667Valoració ambiental integrada de materials de construcció 5Sense docència
250668Ecomaterials i construcció sostenible 5Q1Etxeberria Larrañaga, Miren
250669Tractament avançat d'aigües residuals industrials 5Q2Cortina Pallas, Jose Luis
250670Indústria alimentària i medi ambient 5Sense docència
250675Gestió d'infraestructures de tractament de residus 5Sense docència
250677Geologia ambiental 5Q2Folch Sancho, Albert
250678Economia ambiental i ecològica 5Sense docència
250679Estadística socioambiental i presa de decisions 5Q1Pérez Foguet, Agustí
480092Ecologia industrial (MCTS)5Q1Cervantes Torre-Marin, Gemma , De Pablo Ribas, Joan
250681Laboratori d'enginyeria ambiental 5Q1Farran Marsa, Adriana
820742Biogàs i biocombustibles (MEE)5Q1Ferrer Marti, Ivet 10
250683Oceanografia ambiental 5Q2Espino Infantes, Manuel
480081Metabolisme urbà i urbanisme ecològic (MCTS)5Q2Mercadé Aloy, Josep 10Q2
Pràctiques externesde 12 a 15Q1/Q2
Tesi de màster
250699Treball de fi de màster 30Q1/Q2Fernandez Garcia, Daniel
  • Q1: Quadrimestre de tardor
  • Q2: Quadrimestre de primavera
  • MCTS: Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
  • MECCP: Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
  • MEE: Màster en Enginyeria de l'Energia