Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Curs 2020/2021  

Primer curs Segon curs
Q1 Q2 Q1 Q2
Especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria del Terreny
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria de l'Aigua
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria Computacional
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme
(35 ECTS)
Especialitat en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
(35 ECTS)
Treball de fi de màster
(25 ECTS)
Matèries
Ampliació de Formació Científica i Tecnològica (30 ECTS)
Aplicació de Ciències i Tecnologies Avançades (30 ECTS)
Especialitat (35 ECTS)
Treball de fi de màster (25 ECTS)
CodiAssignaturaECTSQuadrimestreResponsableObservacions
Primer curs
250401Mecànica de medis continus 9Q1Oliver Olivella, Francisco Javier
250402Modelització numèrica 9Q1Sarrate Ramos, Jose
250403Anàlisi d'estructures 7,5Q1Codina Rovira, Ramon
250404Infraestructures hidràuliques 4,5Q1Gironella I Cobos, Francesc Xavier
250405Enginyeria d'estructures 6Q1/Q2Oñate Ibañez De Navarra, Eugenio
250406Enginyeria computacional 6Q1/Q2Rodriguez Ferran, Antonio 10Q1(Anglès), 20Q2(Anglès)
250407Geomecànica i enginyeria del terreny 6Q1/Q2Olivella Pastalle, Sebastian 10Q1(Anglès), 20Q2(Anglès)
250408Enginyeria de l'aigua 6Q1/Q2Espino Infantes, Manuel
250409Planificació i gestió del transport en el territori 6Q1/Q2Robusté Antón, Francesc 10Q1(Anglès), 20Q2(Anglès)
Segon curs
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció20
250470Estructures d'edificació 5Q1/Q2Molins Borrell, Climent 10Q1(Anglès), 20Q2(Anglès)
250471Ponts 5Q2Casas Rius, Juan Ramon
250472Anàlisi i projecte d'estructures d'acer 5Q1/Q2Mirambell Arrizabalaga, Enrique ENGQ1(Anglès)
250473Disseny avançat d'estructures de formigó 5Q1/Q2Mari Bernat, Antonio Ricardo , Murcia Delso, Juan 20Q2(Anglès)
Optatives d'Especialitat en Enginyeria d'Estructures i Construcció
250474Gestió d'estructures 5Q1Casas Rius, Juan Ramon
250475Estructures mixtes i compostes 5Q1Mirambell Arrizabalaga, Enrique
250476Avaluació i reducció del risc sísmic 5Q2Carreño Tibaduiza, Martha Liliana
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria del Terreny20
250420Projecte i construcció geotècniques 5Q1Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos
250421Geomecànica de trencaments 5Q2Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
250422Interaccions entre aigües subterrànies i obres civils 5Q2Fernandez Garcia, Daniel 10Q2(Anglès)
250423Túnels i mecànica de roques 5Q1Pinyol Puigmarti, Nuria Merce
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA DE L'AIGUA35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria de l'Aigua20
250430Hidrologia urbana 5Q1Gomez Valentin, Manuel 10Q1(Anglès)
250431Dinàmica fluvial 5Q2Blade Castellet, Ernest
250432Enginyeria i gestió costanera 5Q2Jimenez Quintana, Jose Antonio
250433Enginyeria portuària i offshore 5Q1Sierra Pedrico, Juan Pablo 10Q1(Anglès)
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA COMPUTACIONAL35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria Computacional20
250439Models numèrics en enginyeria civil i estructural 5Q2Chiumenti, Michele 10Q2(Anglès)
250440L'enginyeria computacional en el projecte i explotació 5Q1Vilanova Caicoya, Guillermo 10Q1(Anglès)
250441Models i eines per al project management i la gestió financera 5Q1Bretones Gallardo, Miguel Angel
250443Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions 5Q2Arias Vicente, Irene 10Q2(Anglès)
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA DEL TRANSPORT I URBANISME35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria del Transport i Urbanisme20
250450Mobilitat urbana 5Q1Soriguera Martí, Francesc 10Q1(Anglès)
250451Planificació i explotació de xarxes de carreteres 5Q2Miro Recasens, Jose Rodrigo
250452Gestió de línies d'alta velocitat 5Q2Lizcano Nuñez, Benedicto
250453Ordenació urbanística i infraestructures dels serveis urbans 5Q1Miro Farrerons, Joan
ESPECIALITAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT35
Obligatòries d'Especialitat en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat20
250460Tractament d'aigües 5Q1Gullon Santos, Martin
250461Modelització ambiental 5Q2Pérez Foguet, Agustí
250462Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat 5Q2Puig Damians, Ivan
250463Enginyeria de la sostenibilitat i el desenvolupament 5Q1Pérez Foguet, Agustí
TREBALL DE FI DE MÀSTER25
250499Treball de fi de màster 25Q1/Q2Estrada Romeu, Miguel Angel